මෙලනි මෙම්ෆිස් ඇගේ හොඳම පෙම්වතියන් මී පැණි දුෂ්ටාත්මය හිටපු පෙම්වතා හා ඇත්තෙන්ම ඇය කැමති නැත ඒ නිසයි ඇය ඇගේ නමින් සටන් කිරීමට ඇය වෙනුවෙන් මිනිසා මුද්ද මත

ඊර්ෂ්යා ඇගේ හොඳම මිතුරා බලන්න ප්රේම ලස්සන සම්බාහන සහ ඇගේ ගල්ඔය හොඳම නගරයේ ස්වභාවිකව ඇය ඇති කිරීමට ලබා දී ඇති පියවර මත

About