පසු දැඩි හා ආකර්ෂණීය වසරේ දී ජාත්යන්තර පාසල්, සිංගප්පූරුව, තර්ජනය කිරීම, සමීප මිත්රත්වය අතර එමා, අලී සහ ජැකී පැළී. එමා ගේ පවුලේ ප්රවාහනය කරනු ඇත නැවත කිරීමට හැම්බර්ග් හා සගයා ප්රතිලාභ කිරීමට අශ්වයා ගොවිපල ඔබේ පවුලේ ඕස්ට්රේලියාව.

ඔබ හැර ආලය අඩවි ඇමරිකා එක්සත් ජනපදයේ, යන්නේ, මෙම ගබඩා.

ආලය, ඇමරිකා එක්සත් ජනපදය සඳහා වන අතර, අන්තර්ගතය ගබඩා වගකිව යුතු නොවේ

කරන්න ඔබ දිගටම කරගෙන කිරීමට අවශ්ය

About