නැවුම් පෞද්ගලික පණිවුඩ සමග ඉදිරිපත් කිරීමට හමුවීමට, නිව් යෝර්ක් මත නිදහස් හිදී

About