මෙම වෙබ් අඩවියේ අඩංගු තොරතුරු, සබැඳි, රූප හා වීඩියෝ දර්ශන ලිංගික පැහැදිලි ද්රව්ය (සාමූහිකව, මෙම «ලිංගික පැහැදිලි ද්රව්ය»)

§ සහ අනෙකුත් අදාළ නීති හා නීති සියල්ල පිළිබඳ පහත සඳහන් ප්රකාශ සත්ය හා නිවැරදි

About