ගැහැණු හමුවීමට නොහැකි මානසික ආතතිය ඉතා ලස්සන, විශේෂයෙන් නම්, ඔබ ඇත්තටම අදහසක් ඇති ආකාරය ඔබට අවශ්ය හැසිරෙන

එහෙත් වාසනාවකට මෙන්, මේ වගේ හැම දෙයක්ම, නමුත්, එය බොහෝ විට වඩා පහසු ඔබ විය හැකිය

ඉගෙනුම් බව ඔබ නිසි ලෙස හඳුන්වා, සහ යන්න ක්රියාකාරී ජනතාව, එවිට ඔබ ලබා ගැනීමට සියලු දෙනා දන්නා කිරීමට පමණක් ගැහැණු

About