මම සන්සුන් පුද්ගලයා සමග පරිණත මනස කවුද හමුවීමට අවශ්ය සැබෑ ආදරය. මම ද තීරණය හා තීරණාත්මක හා පහසු යන්නේ පුද්ගලයා සහ එය ප්රසන්න මා සමඟ සන්නිවේදනය කිරීමට.

මම වෙමි. මම එඩ්මන්ඩ්, තනි, සුදුසු, යහපත්, භාර, ආදරණීය, උත්සාහ හා සමාන සඳහා කල් පවත්නා සම්බන්ධය.

මම චක්රය බොහෝ දින මගේ බල්ලා

අපි මුහුදු වෙරළට යන්න සහ දේශීය ස්වභාවය තැන්.

මම ගමන් සාධාරණ ටිකක් සහ වැඩ කිහිපයක් ගණන්

මම බ්රසීලයේ දැරිය ජීවත් වන සහ වැඩ ඔස්ට්රියාව., මනාප එක්සත් රාජධානියේ සිට, නමුත් නම් ද ජීවත් යුරෝපය, හරි වනු ඇත

About