අහඹු කතාබස් කිරීමට එය පහසු කරයි, ආගන්තුක කතා කරන්න ලොව පුරා

මාධ්ය ලබන සම්බන්ධ කළ තවත් පුද්ගලයෙකු සමග

ආගන්තුකයන් සමඟ චැට් නිශ්චිත රට විසින් තෝරා බව විකල්පය ඉහළ චැට් යෙදුම. සමග කතා කිරීමට පමණක් ගැහැණු ක්ලික් කරන්න, ගැහැණු ළමයි, බොත්තම හෝ පෙරහන විසින් ස්ත්රී පුරුෂ භාවය

About