රසවත් මාතෘකාව පිළිබඳ කතා බහ කරමින් හා කියලවත් එක් විශාලතම ජර්මානු කථා සොයා ගැනීමට නොමිලේ ලියාපදිංචි තොරව අන්තර්ජාලයේ.

එමෙන්ම, එලාම් බොත්තම, සහ පුළුල් කට්ටලයක් චැට් නීති රීති අනුව ආරක්ෂාව ලබා ගත හැකි බොහෝ තේරුම් ඇත

About