මගේ කේවල ඔබ සඳහා ලියාපදිංචි විය හැකි නිදහස්

ලියාපදිංචි කරනු ඇත, පිරිවැය ඔබ කිසිවක් හා ඔබ යටතේ කිසිදු වගකීමක් සමඟ ලියාපදිංචි

ඔබ ද අවලංගු කිරීමට අවශ්ය නැහැ, නමුත් ඔබට පහසුවෙන් ඔබගේ ගිණුමට මකා ඔබ. ඔබේ දත්ත භාවිතා කරනු ඇත, ඕනෑම අවස්ථාවක දී ඕනෑම ආකාරයක සඳහා, වෙළඳ ප්රචාරණ, හෝ වෙනත් ආකාරයකින්, හෝ මත සම්මත. කේවල ආලය වේදිකාවක් සඳහා කේවල සිට ස්විට්සර්ලන්තය, සඳහා කියලවත්, කතා බහ කරමින් හා නව හමුවීම

About