සුබ දවසක්

කු

හා මට දුන් රසකැවිලි. මම කිව්වා තාත්තා ඔහු ද කම්පන. අපි තීරණය කළා අද නෙරපීමට ඔහුට හෝ ඒ වෙනුවට හෙට සිට එය රාත්රී. මම ප්රශ්න ඇති විය හැකි එයාට කියන්න හැම දෙයක්ම මම දන්නවා, හෝ ඔහු පරාජය කිරීමට සියලු සඳහා බව ඔහු කළා. නැහැ බිඳ යන්න අයහපත් සිතුවිලි මගේ පුතා. වසර කට පසු ඔවුන් සියලු මතක පුරා ජීවිතය

About