ඔබ හමුවීමට දැරිය ඔබ ඇත්තටම කැමති, ස්වභාවික ප්රතිචාරය බව, ඔබ සමඟ වැඩි කාලයක් ගත ඇයට අවශ්ය

ඔබ උත්සාහ කරන්නේ මේ දුෂ්කර නිරාකරණය කර ගැනීමට කාර්ය සාධක, ඔබ බොහෝ විට ස්නායු විය අහිමි ඔබේ ආත්ම-විශ්වාසය

එහෙත්, කරදර වෙන්න එපා — ඔබ ලබා ගැනීමට අවශ්ය සංඛ්යාව ගැහැණු, ඔබ කළ යුතු වේ කිරීමට මෙම සරල පියවර අනුගමනය කරන්න

About