පරිශීලක ලියාපදිංචි එම වෙබ් අඩවිය මත නිදහස් හා ස්වේච්ඡා

ලියාපදිංචි කිරීමෙන් පසු, පරිශීලක අත්පත් කර ගනී අයිතිය ස්වාධීනව පෞද්ගලික වාණිජ නොවන කාර්යයන් සඳහා ප්රකාශයට පත් කරනු ලබයි, මෙම වෙබ් අඩවිය පිළිබඳ තොරතුරු සපයන හරහා වෙබ් සේවා. පරිශීලක එකඟ බව එම වෙබ් අඩවිය අයිතිය තිබිය යුතු ය භාවිතා කිරීමට සියලු දත්ත, ද්රව්ය ඇතුළු (ඡායාරූප වීඩියෝ ද්රව්ය), සහ තොරතුරු පල විසින් භාවිතා කරන්නන් වෙබ් අඩවිය මත තොරව, තවදුරටත් පරිශීලක කැමැත්තෙන් ඕනෑම ප්රමාණය හා ඕනෑම ක්රමයකින් නො අදාළ නීතිය මගින් තහනම් කර ඇත.

ලියාපදිංචි පරිශීලක එකඟ නොවන ලෙස පශ්චාත් එහි තොරතුරු ගැන අනෙක් පුද්ගලයා (ඡායාරූප, ලිපිනය, දුරකථන, ආදිය.).

ලියාපදිංචි වූ පරිශීලකයන් සඳහා වගකිව යුතු ඔවුන්ගේ ම ක්රියා සම්බන්ධයෙන් නිර්මාණය හා ස්ථානගත තොරතුරු මත එම වෙබ් අඩවිය, සහ ද සම්බන්ධයෙන් ස්ථානගත තොරතුරු මත පෞද්ගලික පිටු අනෙකුත් පරිශීලකයන් හා අනෙකුත් අංශ අනුව මෙම වෙබ් අඩවිය තුළ වත්මන් නීති රුසියානු සම්මේලනයේ. උල්ලංඝනය මේ නීති රීති හා වත්මන් නීති රුසියානු සම්මේලනයේ ය කළයුත්තේ සිවිල්, පරිපාලන හා අපරාධ වගකීම.

එම වෙබ් අඩවිය පරිපාලනය යැවීමට අයිතිය ඇත ලියාපදිංචි වූ පරිශීලකයන් සංවර්ධනය ගැන තොරතුරු වෙබ් අඩවිය හා එහි සේවාවන් මෙන්ම වෙළඳ දැන්වීම් පළ කිරීමට, එහි ම ක්රියාකාරකම් හා සේවා.

පරිපාලන අයිතිය රඳවා තබා ගනී ඕනෑම අවස්ථාවක වෙනස් කිරීමට නිර්මාණය වෙබ් අඩවිය, එහි අන්තර්ගතය, සේවා, වෙබ් අඩවිය නීති ඕනෑම අවස්ථාවක සමඟ හෝ දැනුම් දීමකින් තොරව එවැන්නක්.

එම වෙබ් අඩවිය පරිපාලනය අයිතිය රඳවා තබා ගනී, එහි තනි අභිමතය පරිදි, තොරතුරු, වෙනත් භාවිතා කරන්නන් සිට ගැන පරිශීලක උල්ලංඝනය මෙම නීති කරන්නට, වෙනස් කරන්නට, හෝ මකා දමන්න ඕනෑම පළ පරිශීලක අන්තර්ගතය උල්ලංඝනය තහනම් ඉදිරියට නියම දී මෙම නීති (ඇතුළු පෞද්ගලික පණිවිඩ), අත්හිටුවීමට, සීමා කිරීම හෝ සේවයෙන් ඉවත් ප්රවේශ ලියාපදිංචි පරිශීලක සියලු හෝ කොටස් හෝ සේවා වෙබ් අඩවිය ඕනෑම අවස්ථාවක කිසියම් හේතුවක් නිසා හෝ කිසිදු හේතුවක්, සමඟ හෝ දැනුම් දීමකින් තොරව එහි, සඳහා වගකිව යුතු නොවේ ඕනෑම හානියක්වන නිසා විය හැක, ඔබ විසින් එවැනි ක්රියාවක්.

එම වෙබ් අඩවිය පරිපාලනය කිරීමේ අයිතිය රඳවා තබා ගනී මකා පෞද්ගලික පරිශීලක ලියාපදිංචි හා හෝ අත්හිටුවීමට, සීමා හෝ නතර පරිශීලක ප්රවේශය ඕනෑම සේවා වෙබ් අඩවිය

About