ඔබ හමුවීමට කෙනෙක් බව ඔබ හිතන්නේ ‘හරි’, නමුත් ඔබ දන්නේ නෑ ඇති තරම් වෙන්නේ ඒ නිසා ඔබ පිටතට ගොස් ඔහු සමඟ

මම අහන්න කැමතියි ඔබ

About